श्री.रघुनाथ गावडे
(भा.प्र .से.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अॅड.सीमा पद्माकर वळवी
(अध्यक्षा)

अॅड.राम चंद्रकांत रघुवंशी
(उप अध्यक्ष)

0

पंचायत समिती

0

गट

0

गण

0

ग्रामपंचायत

0

गाव - वस्ती

0

आदिवासी क्षेत्र गावे

0

सर्वसाधारण क्षेत्र गावे

विभाग

ई सूचना

ई प्रशासन

ई टपाल

ई अभिलेख

ई संदर्भ

भुस्थान

दूरचित्रवाणी

IT Cell

आपली काळजी आपण स्वतः घेऊया

संपर्क : जिल्हास्तर

अधिकारीहुद्दासंपर्क क्रमांकई मेल
श्री.रघुनाथ गावडे (भा.प्र.से.)मुख्य कार्यकारी अधिकारी०२५६४-२१०२२१ceozp.nandurbar@maharashtra.gov.in
श्री. भुपेंद्र काशिनाथ बेडसेप्रकल्प संचालक (जि.ग्रा.वि.यं.) (प्रभारी)०२५६४-२१००९०pddrdazp.nandurbar@maharashtra.gov.in
श्री. शेखर तात्याजी रौंदळ अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी)०२५६४-२१०२२३aceo.ndbr@gmail.com
श्री. भुपेंद्र काशिनाथ बेडसेउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सा.प्र.वि.)०२५६४-२१०२४१dyceogadnbr@gmail.com
श्री. शेखर तात्याजी रौंदळउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा.प.)०२५६४-२१०२२६vpzpndb@gmail.com
श्री.कृष्णा राठोडउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( म.बा.क.)०२५६४-२१०२२७icdszpndb@gmail.com
डॉ. श्रीमती. वर्षा फडोळउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व स्व.विभाग)०२५६४-२१००५७nbazpnandurbar@gmail.com
श्रीमती अश्विनी ठाकुरउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( म.ग्रा.रो.ह.यो.)०२५६४-२१०१५०mgnregacellzp.nandurbar@gmail.com
श्री.अतुलकुमार रामराव गायकवाड मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी०२५६४-२१०२३१cafozpnbr@gmail.com
इंजी.एस.एस.गावीत कार्यकारी अभियंता ( बांधकाम ) प्रभारी ०२५६४-२१०२३३eewdzpnandurbar@gmail.com
इंजी.राजन नाईक कार्यकारी अभियंता ( लघुसिंचन ) ०२५६४-२१०२३४minnzp@gmail.com
इंजी. युवराज वळवी कार्यकारी अभियंता ( ग्रा.पा.पु. ) प्रभारी ०२५६४-२१०२३९eebnnandurbar@gmail.com
डॉ.नितीन दशरथराव बोडके​जिल्हा आरोग्य अधिकारी०२५६४-२१०२३५dhondb@rediffmail.com
श्री.अशोक विठ्रठल पटाईतजिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (प्रभारी)०२५६४-२१०२३८swozpnandurbar@gmail.com
डॉ.उमेश देविदास पाटीलजिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी०२५६४-२१०२३६dahonandurbar@gmail.com
श्री.भानुदास रोकडे जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक)०२५६४-२१०२४०ssanandurbar1@gmail.com
श्री मछिंद्र व्ही कदम जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक)०२५६४-२१०४००ndbeosecondary@hotmail.com
श्री. प्रदिप सुभाष लाटेजिल्हा कृषी अधिकारी०२५६४-२१०२३७adozpnandurbar@gmail.com
इंजी.एस.एस.दुसानेनोडल अधीकारी, माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष०२५६४-२१०२३४zpndbr@gmail.com

संपर्क : तालुकास्तर

अधिकारीहुद्दासंपर्क क्रमांकई मेल
श्री.अशोक विठ्ठल पटाईत गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती नंदुरबार ०२५६४-२२२२४८bdonandurbar@gmail.com
श्री.रोहिदास भिवसन सोनवणेगट विकास अधिकारी - पंचायत समिती अक्कलकुवा ०२५६७-२५२२२२bdoakkalkuwa1@gmail.com
श्रीआर.बी.घोरपोडेगट विकास अधिकारी - पंचायत समिती शहादा०२५६५-२२३५३७bdoshahada.01@gmail.com
श्री.बी.डी.गोसावी (प्रभारी)गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती धडगाव ०२५९५-२२०२२५bdodhadgaon456@gmail.com
श्रीमती सावित्री बिसेन खर्डे गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती तळोदा ०२५६७-२३२२३२bdotaloda@gmail.com
श्री.चंद्रकांत काशिनाथ माळी गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती नवापूर ०२५६९-२५००२३navapurbdo@gmail.com

Contact Us