जिल्हा परिषद – नंदुरबार

श्री.रघुनाथ गावडे
(भा.प्र .से.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ॲड.सीमा पद्माकर वळवी
(अध्यक्षा)

श्री ॲड.राम चंद्रकात रघुवंशी (उपाध्यक्ष)

0

पंचायत समिती

0

गट

0

गण

0

ग्रामपंचायत

0

गाव - वस्ती

0

आदिवासी क्षेत्र गावे

0

सर्वसाधारण क्षेत्र गावे

विभाग

ई सूचना

ई प्रशासन

ई टपाल

ई अभिलेख

ई संदर्भ

भुस्थान

दूरचित्रवाणी

IT Cell

आपली काळजी आपण स्वतः घेऊया , कोरोनाला हरवू या

संपर्क : जिल्हास्तर

अधिकारीहुद्दासंपर्क क्रमांकई मेल
श्री.रघुनाथ के गावडे (भा.प्र.से.)मुख्य कार्यकारी अधिकारी०२५६४-२१०२२१ceozp.nandurbar@maharashtra.gov.in
श्री.प्रमोद कुमार पवारअति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी०२५६४-२१०२२३aceo.ndbr@gmail.com
श्री.राजेंद्र पितांबर पाटीलप्रकल्प संचालक (जि.ग्रा.वि.यं.)०२५६४-२१००९०pddrdazp.nandurbar@maharashtra.gov.in
श्री. अतुलकुमार रामराव गायकवाड मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी०२५६४-२१०२२१cafozpnbr@gmail.com
डॉ. वर्षा चंद्रभान फडोळउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( सा.प्र.वि.)(प्रभारी)०२५६४-२१०२४१dyceogadnbr@gmail.com
श्री.राजेंद्र मधुकर पाटीलउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( ग्रा.प.)०२५६४-२१०२२६vpzpndb@gmail.com
डॉ. श्रीमती. वर्षा फडोळउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.पु.व स्व.विभाग)०२५६४-२१००५७nbazpnandurbar@gmail.com
श्री. प्रदिप सुभाष लाटेउप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ( म.ग्रा.रो.ह.यो.)०२५६४-२१०१५०mgnregacellzp.nandurbar@gmail.com
श्री.कृष्णा एस राठोडउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( म.बा.क.)०२५६४-२१०२२७icdszpndb@gmail.com
डॉ. महेंद्र चव्हाण​जिल्हा आरोग्य अधिकारी०२५६४-२१०२३५dhondb@rediffmail.com
डॉ.उमेश देविदास पाटीलजिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी०२५६४-२१०२३६dahonandurbar@gmail.com
इंजी. संजय एकनाथ बावीस्करकार्यकारी अभियंता ( ग्रा.पा.पु. )०२५६४-२१०२३९eebnnandurbar@gmail.com
इंजी.सोमनाथ पवारकार्यकारी अभियंता ( बांधकाम ) (प्रभारी)०२५६४-२१०२३३eewdzpnandurbar@gmail.com
इंजी.निलीमा एम मंडपे कार्यकारी अभियंता ( लघुसिंचन ) ०२५६४-२१०२३४minnzp@gmail.com
श्री. देवीदास जी नांदगावकरजिल्हा समाज कल्याण अधिकारी०२५६४-२१०२३८swozpnandurbar@gmail.com
श्री.राहुल चौधरीजिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) (प्रभारी)०२५६४-२१०२४०ssanandurbar1@gmail.com
श्री मछिंद्र व्ही कदम जिल्हा शिक्षण अधिकारी (माध्यमिक)०२५६४-२१०४००ndbeosecondary@hotmail.com
श्री. प्रदिप सुभाष लाटेजिल्हा कृषी अधिकारी०२५६४-२१०२३७adozpnandurbar@gmail.com

संपर्क : तालुकास्तर

अधिकारीहुद्दासंपर्क क्रमांकई मेल
श्री.महेश सतिष वळवीप्रभारी गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती नंदुरबार ०२५६४-२२२२४८bdonandurbar@gmail.com
श्री.नंदकुमार सूर्यवंशी प्रभारी गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती अक्कलकुवा ०२५६७-२५२२२२bdoakkalkuwa1@gmail.com
श्री.आर.बी.घोरपोडेगट विकास अधिकारी - पंचायत समिती शहादा०२५६५-२२३५३७bdoshahada.01@gmail.com
श्री.सी.टी.गोसावीप्रभारी गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती धडगाव ०२५९५-२२०२२५bdodhadgaon456@gmail.com
श्री. पी.पी.कोकणीप्रभारी गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती तळोदा ०२५६७-२३२२३२bdotaloda@gmail.com
श्री.चंद्रकांत काशिनाथ माळी गट विकास अधिकारी - पंचायत समिती नवापूर ०२५६९-२५००२३navapurbdo@gmail.com

Contact Us