जाहीर दरपत्रक सूचना -भाडे तत्वावर प्रशिक्षण स्थळ

जिल्हा प्रशिक्षण पथक अंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षाकरिता जाहीर दरपत्रक सूचना

jahir-darpatrak-suchana