पवित्र प्रणाली – आंतर जिल्हा बदली व समुपदेशन बदली व पदस्थापना शिबीर यादी

पवित्र प्रणाली – आंतर जिल्हा बदली व समुपदेशन बदली व पदस्थापना शिबीर दि.१९-०९-२०१९ रोजी सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आले आहे.
K-123

D-123-1