विस्तार अधिकारी वर्ग ३ श्रेणी २ पदोन्नती मुख्याधापक ( मराठी माध्यम ) अपंग सह एकत्रित पदोन्नती सेवाजेष्ठता सूची २०१९ (विचार क्षेत्र )

डी.एड अहर्ताधारक प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक पदाचा सेवाजेष्ठता दिनांक आधारित असलेली प्राथमिक शिक्षक या सवर्गातून मुख्याध्यापक या संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबतची एकत्रित सेवा जेष्ठता सूची – २०१९ ( विचार क्षेत्र )
Publish-Letter-List