शासकीय सेवेत असतांना दिवंगत झालेल्या गट-क व गट-ड संवार्गातील कर्मचा-यांच्या पात्र कुटुंबियांनी नियुक्ती करीता विहित मुदतीत अर्ज सादर केलेले उमेदवारांची सन-2020 ची प्रतिक्षा सुची

scan0025