सामान्य प्रशासन विभाग – सेवा जेष्ठता यादी

कनिष्ठ-प्रशासन-अधिकारी-यांची-जाने.2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

वरीष्ठ-सहाय्यक-संवर्गाची-जाने.2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

लघुलेखक-संवर्गाची-जाने.2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

कनिष्ठ-सहाय्यक-संवर्गाची-जाने-2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठता-सुची

वर्ग3-व-4-च्या-दिव्यांग-कर्मचा-याची-जाने-2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

वाहनचालक-व-हवालदार-संवर्गाची-जाने2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

विस्तारअधिकारी-सांख्यीकी-संवर्गाची-जाने2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

परिचरसंवर्गाची-जाने.2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

सहाय्यक-प्रशासन-अधिकारी-यांची-जानेवारी-2021-ची-तात्पुरती-जेष्ठतासुची

स्विपर-संवर्गाची-जाने-2021-ची-तात्ुपरती-जेष्ठतासुची