सर्वसाधारण बदल्या २०१९ : संवर्ग निहाय वास्तव सेवाजेष्ठाता अंतरिम याद्या / अंतिम याद्या

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट स्तरावर व विभाग स्तरावर कार्यरत संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुखांकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती (अंतरिम) वास्तव सेवाजेष्ठता याद्या / तात्पुरती ( अंतिम ) वास्तव सेवाजेष्ठता याद्या
विभाग संवर्ग डाउनलोड
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (अंतरिम ) Download
सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी ( अंतरिम )Download
सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) ( अंतरिम )Download
सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( अंतरिम )Download
सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक ( अंतरिम )Download
सामान्य प्रशासन विभाग वाहन चालक ( अंतरिम )Download
सामान्य प्रशासन विभाग परिचर ( अंतरिम )Download
बांधकाम विभाग कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ( अंतरिम )Download
लघुपाटबंधारे विभाग कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक / अनुरेखक ( अंतरिम )Download
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग कनिष्ठ / शाखा अभियंता / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ( अंतरिम )Download
ग्रामपंचायत विभाग विस्तार अधिकारी ( अंतरिम )Download
ग्रामपंचायत विभाग ग्राम विकास अधिकारी ( अंतरिम ) Download
ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक ( अंतरिम )Download
शिक्षण विभाग ( प्राथमिक )विस्तार अधिकारी / केंद्रप्रमूख ( अंतरिम )Download
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी ( अंतरिम ) Download
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक ( अंतरिम )Download
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपचारक ( अंतरिम )Download
महिला व बालविकास विभाग पर्यवेक्षीका Download
वित्त विभाग लेखा संवर्गीय रिक्त पदांचा तपशील ( अंतिम )Download
वित्त विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी ( अंतिम )Download
वित्त विभाग कनिष्ठ लेखाधिकारी ( अंतिम )Download
वित्त विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लेखा )- ( अंतिम )Download
वित्त विभाग कनिष्ठ सहाय्यक ( लेखा ) (अंतिम )Download
पशुसंवर्धन विभाग सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी ( अंतिम )Download
पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक ( अंतिम )Download
पशुसंवर्धन विभाग व्रणोपचारक ( अंतिम )Download
शिक्षण विभाग ( प्राथमिक )विस्तार अधिकारी (शिक्षण) / केंद्रप्रमूख ( अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (अंतिम ) Download
सामान्य प्रशासन विभागसहाय्यक प्रशासन अधिकारी ( अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागविस्तार अधिकारी ( सांख्यिकी ) (अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागवरिष्ठ सहाय्यक (अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागकनिष्ठ सहाय्यक (अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागवाहन चालक ( अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागपरिचर ( अंतिम )Download
सामान्य प्रशासन विभागलघुलेखक ( उच्च श्रेणी / नि.श्रेणी ) (अंतिम) Download
लघुपाटबंधारे विभाग कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक / अनुरेखक ( अंतिम )Download
कृषी विभाग कृषी अधिकारी / विस्तार अधिकारी (कृषी)Download
महिला व बालविकास विभाग पर्यवेक्षीका (अंतिम)Download