जाहिरात शुद्धिपत्रक (गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे )

जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीही जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ दि.०१/०३/२०१९
08.04.190001