उमेद : नंदुरबार येथे जिल्हास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे साठी प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत

उमेद : जिल्हास्तरीय नंदुरबार येथे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेसाठी दि.२३/०९/२०१७ अन्वये प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत
वृत्तपत्रात-जाहिरात-प्रसिध्दी-करणेबाबत.-प्रशिक्षण-केंद्र-बाबत