उमेद :तालुकास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे साठी प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत


उमेद : तालुकास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेसाठी दि.१६/०२/२०१८ अन्वये प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत
वृत्तपत्रात-जाहिरात-प्रसिध्दी-करणेबाबत-कार्यालय-भाडेतत्वावर