• admin@zpndbr.in

ई – सूचना फलक

! नंदुरबार जिल्हा परिषद !

Author: ITCell

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : वरिष्ठ सहाय्यक

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : परिचर

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : कनिष्ठ सहाय्यक

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : वाहन चालक

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : विस्तार अधिकारी ( सांख्यकी )

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More

प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९ : कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट व विभाग स्तरावर कार्यरत कर्मचारी यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुख यांच्याकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती – अंतरिम वास्तव सेवाजेष्ठता यादी २०१९

Read More