• admin@zpndbr.in

ई – सूचना फलक

! नंदुरबार जिल्हा परिषद !

Category: जाहीरात

जाहिरात शुद्धिपत्रक (गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे )

जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीही जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ दि.०१/०३/२०१९

Read More

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील रिक्त पदे भरावयाची विस्तृत जाहिरात (जाहिरात क्र. ०१/२०१९)

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट – क मधील सरळ सेवेची अनुसूचित क्षेत्रातील ( नॉन पेसा ) व अनुसूचित क्षेत्रातील ( पेसा ) रिक्तपदे भरण्याबाबतची जाहिरात Download

Read More

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील रिक्त पदे भरावयाची जाहिरात [ जाहिरात क्र. ०१/२०१९ ]

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट – क मधील सरळ सेवेची अनुसूचित क्षेत्रातील ( नॉन पेसा ) व अनुसूचित क्षेत्रातील ( पेसा ) रिक्तपदे भारण्याबाबतची जाहिरात

Read More

मुल्यमापन व एम.आय.एस. सल्लागार भरती बाबत

नंदुरबार जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षा मधील कंत्राटी तत्त्वावरील मुल्यमापन व एम.आय.एस. सल्लागार पदाची भरती प्रक्रिया स्थगिती बाबत पत्रक

Read More

मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम पात्र उमेदवार यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष : मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम पात्र उमेदवार यादी

Read More

मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम अपात्र उमेदवार यादी

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष : मूल्यांकन व सल्लागार कंत्राटी पदाची अंतरिम अपात्र उमेदवार यादी

Read More

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन : निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतिने पदभरती

निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पध्दतिने जिल्हास्तरावर एकत्रीत मानधन यावर खुल्या वर्गाची पदभरती

Read More