Show Sidebar

जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया – २०१९ बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक/ कर्मचारी माहिती (TUC)

Written by on 27/05/2019 in परिपत्रके

जिल्हा अंतर्गत सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया – २०१९ बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक/ कर्मचारी माहिती (TBR)

Written by on 27/05/2019 in परिपत्रके

अनुकंपा तत्वावर नेमणुकीसाठी प्राप्त अर्जांच्या आधारे उमेदवारांची प्रतीक्षायादी – २०१९

Written by on 22/05/2019 in परिपत्रके

शासकीय सेवेत कार्यरत असतांना दिवंगत झालेल्या गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनी नियुक्ती करीत विहित मुदतीत अर्ज सादर केलेले उमेदवारांची सन २०१९ ची प्रतीक्षासूची

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ : संवर्ग निहाय वास्तव सेवाजेष्ठाता अंतरिम याद्या / अंतिम याद्या

Written by on 28/04/2019 in परिपत्रके

सर्वसाधारण बदल्या २०१९ साठी जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट स्तरावर व विभाग स्तरावर कार्यरत संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची विभाग प्रमुख व गट प्रमुखांकडून प्राप्त माहिती नुसार प्रशासकीय व विनंती बदलीसाठी तात्पुरती (अंतरिम) वास्तव सेवाजेष्ठता याद्या / तात्पुरती ( अंतिम ) वास्तव सेवाजेष्ठता याद्या

उमेद :तालुकास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे साठी प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत

Written by on 12/03/2019 in परिपत्रके

उमेद : तालुकास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेसाठी दि.१६/०२/२०१८ अन्वये प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत

उमेद : नंदुरबार येथे जिल्हास्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे साठी प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत

Written by on 11/03/2019 in परिपत्रके

उमेद : जिल्हास्तरीय नंदुरबार येथे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणेसाठी दि.२३/०९/२०१७ अन्वये प्रसिद्ध जाहिरात रद्द बाबत

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या योजनांचे विवरणपत्र

Written by on 07/02/2019 in परिपत्रके