ई सूचना

विस्तार अधिकारी वर्ग ३ श्रेणी २ पदोन्नती मुख्याधापक ( मराठी माध्यम ) अपंग सह एकत्रित पदोन्नती सेवाजेष्ठता सूची २०१९ (विचार क्षेत्र )

डी.एड अहर्ताधारक प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक पदाचा सेवाजेष्ठता दिनांक आधारित असलेली प्राथमिक शिक्षक या सवर्गातून मुख्याध्यापक…

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्त्वावर रिक्तपदावर पदभरती मुलाखती बाबत

राष्टीय आरोग्य अभियान अंतर्गत करार तत्वावर रिक्तपदे भरणे करिता मुलाखतीस उमेदवार उपस्थित राहणेकामी यादी (…