Show Sidebar

जाहिरात शुद्धिपत्रक (गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे )

जिल्हा परिषद नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील सरळसेवेची रिक्त पदे भरण्यासाठीही जाहिरात क्रमांक ०१/२०१९ दि.०१/०३/२०१९

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील रिक्त पदे भरावयाची विस्तृत जाहिरात (जाहिरात क्र. ०१/२०१९)

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट – क मधील सरळ सेवेची अनुसूचित क्षेत्रातील ( नॉन पेसा ) व अनुसूचित क्षेत्रातील ( पेसा ) रिक्तपदे भरण्याबाबतची जाहिरात Download

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट क मधील रिक्त पदे भरावयाची जाहिरात [ जाहिरात क्र. ०१/२०१९ ]

जिल्हा परिषद – नंदुरबार अंतर्गत गट – क मधील सरळ सेवेची अनुसूचित क्षेत्रातील ( नॉन पेसा ) व अनुसूचित क्षेत्रातील ( पेसा ) रिक्तपदे भारण्याबाबतची जाहिरात

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन : निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतिने पदभरती

निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 11 महिन्याच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पध्दतिने जिल्हास्तरावर एकत्रीत मानधन यावर खुल्या वर्गाची पदभरती