पदाधिकारी

Home पदाधिकारी

सन्मानीय जिल्हा परिषद सदस्य / सदस्या

अ.क्र.तालूकागटजिल्हा परिषद सभासदपत्ता 
अक्कलकुवाभांग्रापाणीश्रीम.वसावे बाजु किरसिंगरा.गमण ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
अक्कलकुवाभगदरीश्री पाडवी छत्रसिंग खाअल्यारा.काठी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
अक्कलकुवापिंपळखुटाश्रीम. राऊत निर्मला सिताराम रा. पिंपळखुटा ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबारसभापती महिला व बाल कल्याण समिती.
अक्कलकुवावेलीश्रीम.पाडवी हिरा रविंद्ररा. पाटबारा पो. जमाना ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
अक्कलकुवाहोराफळीश्रीम.पाडवी निलुबाई नटवरसिंगरा.कुवा पो.डाब ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
अक्कलकुवामोरंबाश्री.वसावे प्रताप आतऱ्यारा. रतनबारा पो. मोरंबा ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
अक्कलकुवारायसिंगपुरश्री पाडवी शंकर आमश्यारा कोयलीविहीर ता. अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
अक्कलकुवाखापरश्रीम.पाडवी गिता चांद्यामु.असली पो.तलाई ता.अक्राणी जि.नंदुरबार
अक्कलकुवाअक्कलकुवाश्रीम.मक्राणी सुरैया बी अमीनमु.पो.मक्राणीफळी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
१०अक्कलकुवागंगापूरश्री पाडवी जितेंद्र दौलतसिंगरा.वाण्याविहीर ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार
११अक्राणीरोषमाळ खु.श्रीम.पावरा संगिता विजयमु.पो.चुलवड ता.अक्राणी जि.नंदुरबार
१२अक्राणीतोरणमाळश्री गणेश रुपसिंग पराडकेमु.बोडला पो.मांडवी ता.अक्राणी जि.नंदुरबार
१३अक्राणीराजबर्डीश्री पाडवी जान्या फुलजीमु.शेलकुई (रोदलचापाडा) पो.धनाजे बु.ता.अक्राणी जि.नंदुरबार
१४अक्राणीकात्रीश्री पाडवी रतन खात्र्या मु.पो.सुरवाणी ता.अक्राणी जि.नंदुरबारसभापती, समाज कल्याण समिती
१५अक्राणीअसलीश्री तडवी रुपसिंग सिंगामु.उतारपाडा पो.खुंटामोडी ता.धडगाव जि.नंदुरबार
१६अक्राणीमांडवी बु.श्री पराडके विजयसिंग रुपसिंगमु.पालखा पो. राडीकलम ता.अक्राणी जि.नंदुरबार
१७अक्राणीघाटलीश्री पराडके रविंद्र पारशीमु.पो.मांडवी ता.अक्राणी जि.नंदुरबार
१८तळोदाअमोणीकु.ॲड.सीमा पद्माकर वळवी मु..मोदलपाडा ता.तळोदा जि.नंदुरबारअध्यक्षा ,
सभापती,बांधकाम व अर्थ समिती
सभापती, कृषी आणि पशुसंवर्धन व दुग्ध समिती,
सभापती,आरोग्य आणि शिक्षण व क्रिडा समिती, .........................................................................................................................................
१९तळोदाप्रतापपुरश्रीम वळवी संगिता प्रकाशमु.राणीपूर पो. प्रतापपुर ता.तळोदा जि.नंदुरबार
२०तळोदाबोरदश्रीम. पवार सुनिता भरतमु.पो.तुळजा ता.तळोदा जि.नंदुरबार
२१तळोदाअमलाडश्रीम. गावीत पार्वती दामुमु.पो.नागझिरी ता.नवापूर जि.नंदुरबार
२२तळोदाबुधावलश्री .नाईक सुहास वेच्या मु.रामपूर पो.मोदलपाडा ता.तळोदा जि.नंदुरबार
२३शहादाकन्साईश्रीम नाईक रजनी सुरेशमु.पो.चिखली ता.शहादा जि.नंदुरबार
२४शहादाम्हसावदश्रीम.शितोळे हेमलता अरुणमु.पो.शिरुर दिगर, ता.शहादा जि.नंदुरबार
२५शहादासुलतानपूरश्रीम.पावरा कविता योगेशमु.पो.अंबापुर ता.शहादा जि.नंदुरबार
२६शहादाखेडदिगरश्रीम.पटले वंदना प्यारेलालमु.श्रीखेड पो.रायखेड ता शहादा जि.नंदुरबार
२७शहादामंदाणेश्रीम जाधव मंगलाबाई राजेंद्रमु..नवानगर पो.जावदे तह ता.शहादा जि.नंदुरबार
२८शहादाचांदसैलीश्री. पटले सुभाष दित्यामु.मलगाव पो.चांदसैली ता.शहादा जि.नंदुरबार
२९शहादालोणखेडाश्रीम. पाटील जयश्री दिपक मु.विद्याविहार पो.मोहिदे तह ता.शहादा जि.नंदुरबार
३०शहादाकुढावदश्रीम.पवार मोगरा योगेशमु.पिंपळोद पो.जावदे तबो ता शहादा जि.नंदुरबार
३१शहादापाडळदे बु.श्री.शेवाळे मोहनसिंग पवनसिंगमु.पो.परिवर्धे ता. शहादा जि.नंदुरबार
३२शहादामोहिदे त.शश्रीम.ठाकरे जिजाबाई भरतमु.पो.माहिदे तश ता.शहादा जि.नंदुरबार
३३शहादाप्रकाशाश्रीम. भिल भारती अरुणमु.पो.प्रकाशा ता शहादा जि.नंदुरबार
३४शहादासारंगखेडाश्री भिल गुलाल हिलालमु.पो.सारंगखेडा ता शहादा जि.नंदुरबार
३५शहादाकहाटूळश्रीम.राऊळ ऐश्वर्यादेवी जयपालसिंगमु.पो.सारंगखेडा ता शहादा जि.नंदुरबार
३६शहादावडाळीश्रीम.नाईक वृंदाबाई किशोरमु.पो.तोरखेडा ता.शहादा जि.नंदुरबार
३७नंदुरबारपांतोडाश्रीम. गावित विजया प्रकाशमु.देवपूर पो नटावद ता.जि.नंदुरबार
३८नंदुरबारकोळदाश्रीम.डॉ.गावित सुप्रिया विजयकुमारप्लॉट नं.2 ,स.नं.570, मंगलमुर्ती नगर , नंदुरबार
३९नंदुरबारखोडामळीश्री.पाटील शांताराम साहेबराव मु.नाशिंदे पो.खोडामळी ता.जि. नंदुरबार
४०नंदुरबारकोपर्लीश्री ॲड.राम चंद्रकात रघुवंशी
मु.सोनगीरपाडा नवे सोनगीरपाडा ता.जि. नंदुरबार.....................................................................................................................
४१नंदुरबाररनाळाश्रीम. शिंत्रे शकुतला सुरेशमु पो रनाळे ता.जि. नंदुरबार
४२नंदुरबारमांडळश्रीम.मोरे जागृती सचिनमु.पो.शनिमांडळ ता. जि.नंदुरबार
४३नंदुरबारनांदर्खेश्रीम.गावीत अर्चना शरदमु.पो.नटावद ता.जि.नंदुरबार
४४नंदुरबारधानोराश्रीम.गावीत राजश्री शरदकुमारमु.देवपूर पो नटावद ता.जि.नंदुरबार
४५नंदुरबारकोठली खुर्दश्रीम.गावीत कुमुदीनी विजयकुमारमु.पो नटावद ता जि.नंदुरबार
४६नंदुरबारआष्टेश्री पवार देवमन तेजमल143,ठाणेपाडा .जि.नंदुरबार
४७नवापूरउमराणश्री नाईक अजित सुरुपसिंगमु..पो.नवागांव ता.नवापुर जि.नंदुरबार
४८नवापूरभरडूश्री नाईक मधुकर सुरुपसिंगमु..पो.नवागांव ता.नवापुर जि.नंदुरबार
४९नवापूरनिजामपुरश्री कोकणी प्रकाश फकिरामु.पो.शेही ता नवापुर जि.नंदुरबार
५०नवापूरखांडबाराश्री वसावे धरमसिंग ईजामु.खैरवे पो.शेगवे ता.नवापूर जि.नंदुरबार
५१नवापूरमोग्राणीश्रीम. कोकणी सुशिला रामलालमु..नावली पो मोग्राणी ता.नवापुर जि.नंदुरबार
५२नवापूरचितवीरिक्त
५३नवापूरचिंचपाडाश्री वसावे शैलेश शरदमु.पो.गंगापूर ता.नवापूर जि नंदुरबार
५४नवापूररायंगणश्री गावीत भरत माणिकरावमु..धुळीपाडा पो. धनराट ता. नवापूर जि.नंदुरबार
५५नवापूरबिलमांजरेश्री मावची राया देवजीमु.झामणझर पो.खेकडा ता नवापुर जि नंदुरबार
५६नवापूरकंरजी बु.श्रीम. गावीत संगिता भरत मु.झामणझर पो.खेकडा ता नवापुर जि नंदुरबार