सन्मानीय जिल्हा परिषद पदाधिकारी

पद पदाधिकारी तालूका गट संपर्क क्रमांक
जिल्हा परिषद अध्यक्षा व सभापती जलव्यवस्थापन समिती कु.अँड सिमा पद्द्माकर वळवी तळोदाअमोनी९६२३४६१४२१
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष व सभापती कृषी व पशुसंवर्धन समिती श्री अँड राम चंद्रकांत रघुवंशी नंदुरबारकोपर्ली९५५२८६८६८६
सभापती - समाज कल्याण समिती श्री रतन खात्र्या पाडवी अक्राणी - धडगावकात्री९४०३२६३१५१
सभापती - बांधकाम व अर्थ समिती श्री अभिजीत मोतीलाल पाटील शहादाम्हसावद९८८१४९२३००
सभापती - महिला व बालकल्याण समिती श्रीमती निर्मला सीताराम राऊतअक्कलकुवा पिंपळखुंटा८२७५६१७९३५
सभापती - शिक्षण व आरोग्य समिती श्रीमती जयश्री दीपक पाटील शहादालोणखेडा९४२२७०७६३५

सन्मानीय जिल्हा परिषद सदस्य / सदस्या

तालूका गट जि.प.सदस्य / सदस्या रहिवास संपर्क क्रमांक
अक्कलकुवा भांगरापाणीश्रीमती बाजू किरसिंग वसावे गमन ९४२३४८८०८०
अक्कलकुवा भगदरीश्री छत्रसिंग आखल्या पाडवी काठी९४२१५२८७२१
अक्कलकुवा पिंपळखुंटाश्रीमती निर्मला सीताराम राऊतपिपंळखुंटा ८२७५६१७९३५
अक्कलकुवा वेलीश्रीमती हीरा रवींद्र पाडवी पाटबारा ९४२१००१३९१
अक्कलकुवा होराफळीश्रीमती निलूबाई नटवरसिंग पाडवी कुवा ९४२१५२६८४८
अक्कलकुवा मोरंबाश्री प्रताप आत्र्या वसावे रतनबारा ७५८८१२३४५०
अक्कलकुवा रायसिंगपूरश्री शंकर आमश्या पाडावी कोयलीविहीर ९४२३४९६७२७
अक्कलकुवा खापरश्री भूषण रमेश कामे खापर ९४२१५७१३५०
अक्कलकुवा अक्कलकुवाश्री कपिलदेव भरत चौधरी अक्कलकुवा
अक्कलकुवा गंगापूरश्री जितेंद्र दौलतसिंग पाडवी वाण्याविहीर ९४०४१९४१२७
अक्राणी - धडगावरोषमाळ खुर्दश्रीमती संगीता विजय पावरा चुलवड ९४०४५७५७९९
अक्राणी - धडगावतोरणमाळश्री गणेश रुपसिंग पराडके बोडला ९४०३६२०००९
अक्राणी - धडगावराजबर्डीश्री जान्या फुलजी पाडवी शेलकुई ९४२०६०३५३७
अक्राणी - धडगावकात्रीश्री रतन खात्र्या पाडवी सुरवाणी ९४०३२६३१५१
अक्राणी - धडगावअसलीश्री रुपसिंग सिंगा तडवी उतारपाडा ९४२२३८१७१४
अक्राणी - धडगावमांडवी बुद्रूकश्री विजयसिंग रुपसिंग पराडके पालखा ७२१८९९३९९३
अक्राणी - धडगावघाटलीश्री रवींद्र पारशी पराडके मांडवी ८२७५७०१०१०
तळोदाअमोनीकु.अँड सिमा पद्द्माकर वळवी मोदलपाडा ९६२३४६१४२१
तळोदाप्रतापपूरश्रीमती संगीता प्रकाश वळवी राणीपूर ८७८८७६४५३९
तळोदाबोरदश्रीमती सुनीता भरत पवार तुळाजा ९२८४९७८०२७
तळोदाबुधावलश्री सुहास वेच्या नाईक रामपूर ७५८८७३७०१४
तळोदाआमलाडश्रीमती पार्वती दामू गावित नागझिरी ९८८१४२४२५०
नंदुरबारपातोंडाश्रीमती विजया प्रकाश गावित देवपूर ७४९८३८३०५५
नंदुरबारकोळदेश्रीमती योगीनी अमोल भारती रांझणी ९०२१४४९५५५
नंदुरबारखोंडामळीश्रीमती शोभा शांताराम पाटील नाशिंदे ९८२३४४९५८८
नंदुरबारकोपर्लीश्री अँड राम चंद्रकांत रघुवंशी सोनगीरपाडा ९५५२८६८६८६
नंदुरबाररनाळाश्रीमती शकुंतला सुरेश शिंत्रेरनाळा९४२३९४२३६९
नंदुरबारमांडळश्रीमती रुचिका प्रवीण पाटील शनीमांडळ ९७६७६७७०५७
नंदुरबारनांदर्खेश्रीमती अर्चना शरद गावित नटावद ९०२१६०७१०२
नंदुरबारधानोराश्रीमती राजश्री शरद गावित देवपूर ८७८८४३५१८०
नंदुरबारकोठली खुर्दश्रीमती कुमुदिनी विजयकुमार गावित नटावद ९४२२७९०१६१
नंदुरबारआष्टेश्री देवमन तेजमल पवार ठाणेपाडा ९५५२१५०८०९
नवापूरउमराणश्री अजित सुरूपसिंग नाईक नवागाव ९३२५०९५३२५
नवापूरभरडूश्री मधुकर सुरूपसिंग नाईक नवागाव ९९७९४८०००३
नवापूरनिजामपूरश्री प्रकाश फकिरा कोकणी शेही ८३७९९६९९९४
नवापूरखांडबाराश्री धरमसिंग ईजा वसावे खैरवे ७३५०९९१५३१
नवापूरमोग्राणीश्रीमती सुशीला रामलाल कोकणी नावली ९७६४३२३८५३
नवापूरचितवीश्री सुरेश सुरूपसिंग गावित मोरकरंजा ९३७०२१७००७
नवापूरचिंचपाडाश्री शैलेश शरद गंगापूर ९४०४७९२४४४
नवापूररायंगणश्री भरत माणिकराव गावित धुळीपाडा ९४२३१९१५५५
नवापूरबिलमांजरेश्री राया देवाजी मावची झामनझर९६७३०९२२२१
नवापूरकरंजी बुश्रीमती संगीता भरत गावित धुळीपाडा ९४२३१९१५५५
शहादाकन्साईश्रीमती रजनी सुरेश नाईक चिखली ८३२९४५८३११
शहादाम्हसावदश्री अभिजीत मोतीलाल पाटील नांदरखेडा ९८८१४९२३००
शहादासुलतानपूरश्रीमती कविता योगेश पावरा अंबापूर ९०८२३४९६९६
शहादाखेडदिगरश्रीमती वंदना प्यारेलाल पटलेश्रीखेड ९५११७७४७२४
शहादामंदाणेश्रीमती मंगलाबाई राजेंद्र जाधव नवानगर ९०२१९८९१९०
शहादाचांदशैलीश्री सुभाष दित्या पटले मलगाव ९६०४१७९१४२
शहादालोणखेडाश्रीमती जयश्री दीपक पाटील विद्याविहार ९४२२७०७६३५
शहादाकुढावदश्रीमती मोगरा योगेश पवार पिंपळोद ९८३४१८७९२९
शहादापाडळदे बुश्री धनराज काशिनाथ पाटील तऱ्हाडी त.बोरद ९४०५७७१००१
शहादामोहिदे तर्फ शहादाश्रीमती जिजाबाई भरत ठाकरे मोहिदे तर्फ शहादा९९२१२०१९४१
शहादाप्रकाशाश्रीमती भारती अरुण भिल प्रकाशा९६०४२०२८४८
शहादासारंगखेडाश्री गुलाल हिलाल भिल सारंगखेडा९१६८७४५०३२
शहादाकहाटूळश्रीमती शालिनीबाई भटू सनेर कहाटूळ९४२१५३०५१८
कहाटूळवडाळीश्रीमती वृंदाबाई किशोर नाईक तोरखेडा ९४२२७४८७८३